DİSK Genel İş Sendikası tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan Kamu İstihdam Raporu’nda bu yıl, 2017-2018 ve 2019 Mayıs ayı döneminde kamu istihdamında yaşanan değişimler güncel veriler ışığında ayrıntılı olarak incelendi.

Araştırmada öne çıkan başlıklar şöyle:

KAMU HARCAMALARI YETERSİZ

Ülkemizde kamu harcamaları yıllar içerisinde azalmıştır. Türkiye’de GSYH içerisinde genel kamu harcamalarının oranı yüzde 33,1, OECD ülkeleri ortalamasında ise % 40,9’dur. Birçok Avrupa ülkesinde bu oranın OECD ortalamasının çok üstüne olduğu görülmektedir. Türkiye’de bu oranın yüzde 30’larda olması kamu harcamalarına GSYH’dan ayrılan payın yeterli olmadığını göstermektedir.

TÜRKİYE’DE KAMU İSTİHDAMI OECD ORTALAMASINDAN DÜŞÜK

Toplam istihdam içerisinde kamu istihdamı oranı OECD üye ülke ortalamasında yüzde 18,1’dir.  Fransa’da bu oran OECD ortalamasının üzerinde ve yüzde 21,4 iken Almanya’da yüzde 10,6’dır. İspanya ve Portekiz’de ise yüzde 15 civarındadır. Türkiye’de ise bu oran, OECD üye ülke ortalamasından oldukça altında olup yüzde 12,4’tür. Bu durum kamuda istihdamın,  diğer ülkelere göre düşük olduğunu göstermektedir.

HER 100 KİŞİDEN 16’SI KAMUDA

2018 yılında kamuda çalışanların oranı yüzde 15,1 iken özel sektörde çalışanların oranı yüzde 84,9’dur. Toplam istihdam içerisinde özel sektörün payı, kamu sektörünün 5,5-6 katıdır ve çalışma hayatında her 100 kişiden sadece 15’i kamu sektöründe çalışmaktadır.

KAMU İŞÇİLİĞİNDE CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

Kamu istihdamının yüzde 38,48’i kadınlardan, yüzde 61,52’si ise erkeklerden oluşmaktadır.Yani kamuda istihdam edilen her 10 kişinin 6’sı erkek, 4’ü kadındır. Bununla birlikte cinsiyete dayalı işbölümü kamu istihdamında da görülmektedir. Kamuda işçi olarak istihdam edilenlerin yüzde 91’i erkek, yüzde 9’u kadındır.

TEMEL İSTİHDAM BİÇİMİ ŞİRKET İŞÇİLİĞİ

Belediyelerde istihdamı değerlendirdiğimizde, en fazla istihdam artışının belediye şirket işçiliğinde olduğunu görmekteyiz. Belediyelerde, belediye şirket işçiliğine göre güvenceli bir çalışma biçimi olan “sürekli işçilik” ise azalmıştır.