CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, TBMM Başkanlığı’na ve Anayasa Komisyonu’na güvenlik soruşturması hakkında bir çağrıda bulundu.

İbrahim Kaboğlu, kamu görevine girişte güvenlik soruşturması yapılması ile ilgili düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin ardından TBMM’de kanunlaştırılmasına ilişkin teklifin Anayasa Komisyonu’nda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

AYM, memurluk için ‘güvenlik soruşturması’ şartı koyan OHAL düzenlemesini iptal etti

Güvenlik soruşturmaları hakkında yeni yasa teklifi

“ANAYASA KOMİSYONU’NA GÖNDERMEK ZORUNDALAR”

Kaboğlu, TBMM’yi bağlayan sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin yasal düzenleme önerisinin TBMM Başkanlığı tarafından öncelikli olarak Anayasa Komisyonu’na gönderme yükümlülüğü bulunduğunu belirtti.

KABOĞLU’NUN ÇAĞRISI

Kaboğlu’nun çağrısı şöyle:

“Anayasa Mahkemesi’nin 24/7/2019 karar tarihli 2018/73 E. 2019/65 K. Sayılı kararı 29 Kasım 2019 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Anayasa Mahkemesi kararında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. Maddesinin birinci fıkrasının A bendine eklenen (8) numaralı alt bentte düzenlenen “güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması” düzenlemesini, Anayasa’nın 13, 20 ve 128. maddelerine açıkça aykırı bularak iptal etmiştir.

Anayasa madde 153/sona göre; “Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.

Bu Anayasa hükmü gereği, yasama organı olarak TBMM’yi bağlayan sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararına ilişkin yasal düzenleme önerisinin TBMM Başkanlığı tarafından öncelikli olarak Anayasa Komisyonu’na gönderme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Bu gereklilik nedeniyle, Anayasa Komisyonu üyeleri olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen kanunun teklifinin komisyonumuzca ele alınabilmesi için, Komisyon Başkanı’nın, TBMM Başkanlığı’ndan talepte bulunulması için çağrıda bulunuyoruz.

Ayrıca, TBMM İçtüzüğü madde 26/4 hükmü uyarınca Başkanlığınızın, Anayasa Komisyonu’nu ivedilikle toplaması ve adı geçen teklifin İçtüzük madde 38 gereği Anayasa’ya uygunluğunun incelenmesi için gereğin yapılmasını arz ederiz.”