AKP hükümeti, Diyarbakır’ın Sur ilçesinin imarı bahanesiyle tüm Türkiye’yi rant alanına çevirme yetkisi aldı.
Kamuoyunda “torba kanun” tasarısı olarak bilinen, Urfa’ya İstiklal Madalyası Verilmesi ile Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı önceki gün geç saatlere kadar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşüldü.
Görüşmelerin tamamlanmasına yakın saatlerde AKP’lilerin imzası ile sunulan son dakika önergeleri ile tasarıya, Sur’un yeniden inşasının yasal altyapısının oluşturulması bahanesiyle yeni maddeler eklendi.

İmar düzenlemeleri ile tüm ülkeyi AKP’nin yağmasına açabilecek yeni maddeler şöyle:

Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yapı ve altyapısı hasarlı alanlar; Bakanlar Kurulu’nca riskli alan olarak kararlaştırılabilecek.

Üzerindeki yapı sayısının en az yüzde 65’i imar mevzuatına aykırı olan veya ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskan ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar da riskli alan ilan edilebilecek.

Riskli alan kararına karşı dava açılabilecek ancak alandaki uygulamalara karşı dava açılamayacak.

Davalarda yürütmenin durdurulması, taşınmazlarla ilgili adli yargıda açılan davalarda ise ihtiyati tedbir talep edilemeyecek.
İpotek ve hacizler, tapudaki işlemlere engel oluşturmayacak.

Riskli alanlardaki konutlar üzerindeki intifa hakkı, ipotek ve haciz gibi şerhler, riskli alanlar yıkıldıktan sonra tapuda işlem yapılmasına engel teşkil etmeyecek ve işlemlerde muvafakat aranmayacak.

Alan üzerindeki ipotek, ihtiyati haciz, haciz ve intifa hakkı gibi haklar satış işlemine engel teşkil etmeyecek. Satış sonrasında da bu haklar satış bedeli üzerinden devam edecek.

Üzerindeki bina yıkılarak arsa haline gelen taşınmazların kat irtifakı ve mülkiyeti, ilgililerin muvafakatları aranmaksızın tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak malikleri adına payları oranında tescil edilecek.

Maliklerin üçte iki çoğunluğu ile karar alınacak, kalan hisseler diğer maliklere satılacak, bunlar da almazsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alacak.

Bakanlık, TOKİ veya idare, sadece kamulaştırma işlemi için değil, kanuna göre yapılacak işlemler için de mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyım tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkili olacak.

Önergeler, komisyonda CHP milletvekillerinin muhalefetine karşın AKP’lilerin oylarıyla kabul edildi. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, önergelerle eklenen yeni maddelerin, kendisine ‘’hukuk devleti’’ diyen hiçbir ülkede görülemeyeceğini söyleyerek, ‘’AKP, rant için Anayasa, yasalar ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ayaklar altına aldı’’ dedi.
Pekşen şu değerlendirmede bulundu: ‘’Sur kılıfıyla büyük bir imar hukuksuzuluğuna ve ranta yol açıyorlar. Bununla kamu güvenliği yok, altyapısı zayıf, imar mevzuatına aykırı olduğunu iddia ettikleri her yeri riskli alan ilan edebilecekler. Ankara İstanbul, İzmir dahil tüm ülke için bu iddialarda bulunabilecekler.’’